21
Mar

Agresivnost slovenskih učencev in dijakov

V najnovejši številki Psiholoških obzorij dr. Ana Kozina iz Pedagoškega inštituta predstavlja raziskavo o razlikah med spoloma v agresivnosti pri različno starih slovenskih učencih in dijakih, opravljeno na reprezentativnem vzorcu mlajših (4. razred osnovne šole) in starejših (8. razred osnovne šole) učencev ter dijakov (povprečna starost 18,8 leta). Analiza je temeljila na meritvah štirih različnih vrst agresivnosti, in sicer telesni agresivnosti, besedni agresivnosti, notranji agresivnosti in agresivnosti v odnosu do avtoritete. Tako pri mlajših kot pri starejših učencih, zajetih v raziskavo, obstajajo med spoloma pomembne razlike, pri čemer so bili učenci bolj agresivni od učenk. Omenjena razlika med spoloma se na vzorcu dijakov ni pokazala. Starejši učenci so bili v primerjavi z mlajšimi učenci bolj besedno agresivni, bolj telesno agresivni, manj notranje agresivni in bolj agresivni v odnosu do avtoritete. Dijaki so bili na drugi strani v primerjavi z obema skupinama učencev manj telesno agresivni in manj besedno agresivni, a bolj notranje agresivni.

Avtorica skladno s strokovno literaturo v raziskavi ugotavlja višjo stopnjo agresivnosti pri učencih in dijakih moškega spola, kar pripisuje različnim načinom izražanja jeze (deklice denimo jezo izražajo bolj posredno ali pa jo zavrejo) in z različnim načinom socializacije dečkov in deklic. Raziskava je pokazala tudi, da se razlike med spoloma s starostjo postopno zmanjšujejo in na vzorcu dijakov ni več pomembnih razlik.

Skladna z drugimi raziskavami je tudi ugotovitev različnih razvojnih poti za različne oblike agresivnosti. Medtem ko stopnja agresivnosti skozi otroštvo narašča, začne v obdobju mladostništva upadati. Na drugi strani se stopnja notranje agresivnosti v tem obdobju poviša v primerjavi z obema skupinama učencev, iz česar je posredno mogoče sklepati o  razvojnem trendu od zunanjih oblik agresivnosti proti notranjim oblikam, posledica česar je lahko denimo samopoškodovalno vedenje. Vendar bodo za konkretnejše zaključke o trendih agresivnega vedenja potrebne longitudinalne primerjave.

Vir:

Kozina, A. (2012). Starostne razlike in razlike med spoloma v agresivnosti slovenskih učencev in dijakov. Psihološka obzorja, 21(1): 19-28.