O društvu

 

1. Statut Društva psihologov Slovenije

1. člen

Društvo psihologov Slovenije (v nadaljnjem besedilu DPS) je prostovoljno strokovno združenje psihologov Slovenije. DPS je nevladno, neprofitno in nestrankarsko združenje, ki povezuje člane iz področij znanosti, izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega varstva, dela, zaposlovanja, obrambe, varstva okolja in prostora ipd.

Statut DPS (celotno besedilo)

 


2. Struktura DPS

struktura društva psihologov

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ DPS. Sestavljajo ga vsi člani DPS. Sklicati ga je potrebno vsaj enkrat letno. Sklicuje ga izvršni odbor DPS. OZ sprejema poročila izvršnega odbora, nadzornega odbora in drugih organov DPS ter razpravlja in odloča o teh poročilih oz. predlogih in sklepih organov DPS; sprejema program dela in finančni načrt za naslednje leto ter zaključni račun za preteklo leto; voli izmed svojih članov organe DPS, odloča o spremembah in dopolnitvah Pravil DPS; odloča o izključitvah iz DPS na predlog častnega razsodišča in odloča o vseh drugih zadevah, pomembnih za DPS, če teh ni prenesel v pristojnost drugih organov DPS.

 

Predsedstvo

Predsedstvo je posvetovalni organ IO DPS. Sestavljajo ga predsednik, generalni sekretar, podpredsednik za organizacijske zadeve in podpredsednik za finance.

Predsednica je dr. Anja Podlesek, podpredsednica za organizacijske zadeve je Petra Mikolič, podpredsednica za finance Maja Gaspari, generalna sekretarka pa dr. Tanja Kajtna.

 

Izvršni odbor

IO sestavljajo predsednik DPS, podpredsednik za organizacijske zadeve,  generalni sekretar, predsedniki vseh sekcij, voljeni člani, predsedniki komisij in predsednik NAC. IO izvršuje naloge in skrbi za to, da se izpolnjujejo odločitve in sklepi občnega zbora.

Voljeni članici IO sta mag. Alenka Tančič Grum in dr. Ana Kozina.

 

Sekcije

Člani DPS se lahko združujejo v sekcije DPS za delo na posameznih področjih psihologije. Vsaka sekcija mora šteti najmanj deset članov. Sekcije so organizirane po strokovnem principu in so zato metoda oz. oblika dela DPS.

Vodje sekcij pri DPS:

Sekcija psihologov v socialnem varstvu: Tamara Mijatović, Rebeka Kovačec
Sekcija psihologov v medicini dela, prometa in športa: Matej Čeh
Sekcija za psihoterapijo in psihološko svetovanje: dr. Gregor Žvelc
Sekcija za športno psihologijo: dr. Tanja Kajtna
Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju: dr. Mojca Juriševič
Sekcija za psihologijo dela in organizacije: Tadeja Trojar Jan
 
 

Komisije

Za izvajanje različnih nalog v zvezi z aktualnim delom psihologov lahko IO ustanavlja stalne ali občasne komisije. Predsednik komisije poroča IO o delu komisije. V DPS so oblikovane naslednje komisije pod vodstvom:

Komisija za psihodiagnostična sredstva: mag. Nataša Troha (predsednica), dr. David Gosar, dr. Luka Komidar, Iris Keršič Veingerl, dr. Urša Mars Bitenc, dr. Maja Smrdu, dr. Sara Tement, mag. Marjeta Trstenjak

Komisija za etična vprašanja:  dr. Mojca Čerče (predsednica), dr. Vita Poštuvan, Dušica Boben, mag. Katarina Drev, Irena Lovrenčič, mag. Barbara Stožir Curk, mag. Tamara Malešević, Tina Jeromen

Komisija za izvedenstvo na področju psihologije družine: mag. Metoda Maj (predsednica) dr. Igor Areh, mag. Darija Peterec, Marjeta Dečman, Irena Toš Koren, Brigita Žugman, dr. Matija Svetina, dr. Robert Masten, Andreja Rihter, dr. Tanja Šraj Lebar, dr. Anja Podlesek

Komisija za priznanja: dr. Marko Polič, Elena Skok, Majda Ašič

 

Strokovni svet

Strokovni svet DPS je strokovni organ DPS. Sestavljen je glede na poglavitna področja psiholo­gije kot znanosti in stroke iz posebej kompetentnih in uspo­sobljenih članov DPS za sprejemanje pomembnih strokovnih odločitev iz specifičnega področja stroke.

Predsednica strokovnega sveta DPS: Julija Pelc

Ostali člani: dr. Karin Bakračevič, Katarina Barborič, Matej Čeh, dr. Kaja Hacin Beyazoglu, Tadeja Jan Trojar, dr. Vesna Jug, dr. Mojca Juriševič, dr. Marko Polič, dr. Janja Tekavc in Živa Zidanšek

 

Nadzorni odbor

NO spremlja delo organov DPS, vodi nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem DPS in o tem poroča občnemu zboru.

Nadzorni odbor: Andreja Rihter (predsednica), Matic Kadliček in Marjeta Trstenjak

 

Uredniški svet in uredniški odbor revije Psihološka obzorja

DPS izdaja Psihološka obzorja, soizdaja pa revijo Anthropos.

Glavna urednica Psiholoških obzorij je dr. Urška Fekonja.

 

Častno razsodišče

Častno razsodišče DPS ima nalogo obravnavati tisto vedenje članov, ki je v nasprotju s strokovnimi spoznanji, etičnim kodeksom in statutom DPS. Vsebinsko opredeljujeta obnašanje psihologov predvsem dva akta: kodeks poklicne etike psihologov in pravilnik o psihodiagnostičnih sredstvih. O kršitvah določil obeh omenjenih predpisov poročata ČR predvsem obe stalni komisiji DPS.

Člani Častnega razsodišča so dr. Ljubica Marjanovič Umek (predsednica), dr. Katarina Babnik in dr. Gašper Cankar.

 

Odnosi z javnostmi (PR)

Društvo komunicira z različnimi javnostmi in s tem sporoča naše aktivnosti, strokovna stališča glede družbenih vprašanj ter izobražuje nepsihologe o psiholoških vsebinah.

 

Nacionalni odbor za podeljevanje certifikata Europsy

Odbor določa kriterije in postopke pridobivanja certifikata. Obravnava vloge za podelitev certifikata ter odloča, ali prosilec izpolnjuje kriterije za podelitev certifikata. Je tudi posvetovalno telo v zvezi z usposabljanjem psihologov in priznavanjem njihove strokovne kvalificiranosti.

Predsednica Nacionalnega odbora za podeljevanje certifikata Europsy je dr. Janja Tekavc.

 

Pisarna DPS

Skrbi za izvajanje administrativnih, računovodskih ali drugih podobnih del. Uradne ure potekajo vsako sredo od 18. do 19. ure na platformi Zoom po predhodni najavi na obrazec: https://forms.gle/vykxWxg2RQEta8ne6

Računovodstvo vodi Milena Števanec Novak.

 


3. Vizija

Vizija članov DPS je aktivno povezovanje in sodelovanje psihologov z namenom uveljavljanja stroke in kompetenc psihologov, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje, usposabljanje in informiranje psihologov.