O društvu

 

1. Statut Društva psihologov Slovenije

1. člen

Društvo psihologov Slovenije (v nadaljnjem besedilu DPS) je prostovoljno strokovno združenje psihologov Slovenije. DPS je nevladno, neprofitno in nestrankarsko združenje, ki povezuje člane iz področij znanosti, izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega varstva, dela, zaposlovanja, obrambe, varstva okolja in prostora ipd.

Statut DPS (celotno besedilo)

 


2. Struktura DPS

struktura društva psihologov

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ DPS. Sestavljajo ga vsi člani DPS. Sklicati ga je potrebno vsaj enkrat letno. Sklicuje ga izvršni odbor DPS. OZ sprejema poročila izvršnega odbora, nadzornega odbora in drugih organov DPS ter razpravlja in odloča o teh poročilih oz. predlogih in sklepih organov DPS; sprejema program dela in finančni načrt za naslednje leto ter zaključni račun za preteklo leto; voli izmed svojih članov organe DPS, odloča o spremembah in dopolnitvah Pravil DPS; odloča o izključitvah iz DPS na predlog častnega razsodišča in odloča o vseh drugih zadevah, pomembnih za DPS, če teh ni prenesel v pristojnost drugih organov DPS.

 

Predsedstvo

Predsedstvo je posvetovalni organ IO DPS. Sestavljajo ga predsednik, generalni sekretar, podpredsednik za organizacijske zadeve in podpredsednik za finance.

Predsednik je Marko Vrtovec, podpredsednica za organizacijske zadeve je Katja Ponikvar, podpredsednica za finance pa Maja Gaspari.

 

Izvršni odbor

IO sestavljajo predsednik DPS, podpredsednik za organizacijske zadeve,  generalni sekretar, predsedniki vseh sekcij, voljeni člani, predsedniki komisij in predsednik NAC. IO izvršuje naloge in skrbi za to, da se izpolnjujejo odločitve in sklepi občnega zbora.

Voljeni članici IO sta mag. Alenka Tančič Grum in dr. Sara Tement.

 

Sekcije

Člani DPS se lahko združujejo v sekcije DPS za delo na posameznih področjih psihologije. Vsaka sekcija mora šteti najmanj deset članov. Sekcije so organizirane po strokovnem principu in so zato  metoda oz. oblika dela DPS.

Vodje sekcij pri DPS:

Sekcija psihologov v socialnem varstvu: Tamara Mijatović
Sekcija psihologov v medicini dela, prometa in športa: Matej Čeh
Sekcija za psihoterapijo in psihološko svetovanje: dr. Gregor Žvelc
Sekcija za športno psihologijo: dr. Tanja Kajtna
Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju: dr. Mojca Juriševič
Sekcija za psihologijo dela in organizacije: Tadeja Trojar Jan
 
 

Komisije

Za izvajanje različnih nalog v zvezi z aktualnim delom psihologov lahko IO ustanavlja stalne ali občasne komisije. Predsednik komisije poroča IO o delu komisije. V DPS so oblikovane naslednje komisije pod vodstvom:

Komisija za psihodiagnostična sredstva: mag. Nataša Troha (predsednica), Marjeta Trstenjak, dr. Valentin Bucik, David Gosar, dr. Gregor Sočan, Katja Senica Mrak, dr. Maja Smrdu, Mojca Brezavšček, dr. Sara Tement, Miha Zajc, Branka Strniša

Komisija za etična vprašanja:  dr. Vita Poštuvan (predsednica), Dušica Boben, mag. Katarina Drev, Irena Lovrenčič, mag. Barbara Stožir Curk, mag. Tamara Malešević, Tina Jeromen, dr. Mojca Čerče

Komisija za izvedenstvo na področju psihologije družine: dr. Igor Areh, Marjeta Dečman, mag. Metoda Maj, dr. Robert Masten, Julija Pelc, mag. Darija Peterec, dr. Anja Podlesek, Andreja Rihter, dr. Matija Svetina, dr. Tanja Šraj Lebar, Irena Toš Koren, Brigita Žugman

Komisija za priznanja: dr. Marko Polič, Elena Skok, Majda Ašič

 

Strokovni svet

Strokovni svet DPS je strokovni organ DPS. Sestavljen je glede na poglavitna področja psiholo­gije kot znanosti in stroke iz posebej kompetentnih in uspo­sobljenih članov DPS za sprejemanje pomembnih strokovnih odločitev iz specifičnega področja stroke.

Predsednica strokovnega sveta DPS: Julija Pelc

Ostali člani: dr. Marko Polič, Katarina Barborič, dr. Boštjan Bajec, Lidija Srša, dr. Renata Marčič, Tadeja Jan, dr. Vesna Jug, dr. Anja Podlesek, dr.  Mojca Jurisevič, Matej Čeh, Živa Zidanšek

 

Nadzorni odbor

NO spremlja delo organov DPS, vodi nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem DPS in o tem poroča občnemu zboru.

Nadzorni odbor: dr. Bojan Musil, dr. Cirila Peklaj, Katarina Kocbek

 

Uredniški svet in uredniški odbor revije Psihološka obzorja

DPS izdaja Psihološka obzorja in Obvestila, soizdaja pa revijo Anthropos.

Glavni urednik Psiholoških obzorij je dr. Luka Komidar.

 

Častno razsodišče

Častno razsodišče DPS ima nalogo obravnavati tisto vedenje članov, ki je v nasprotju s strokovnimi spoznanji, etičnim kodeksom in statutom DPS. Vsebinsko opredeljujeta obnašanje psihologov predvsem dva akta: kodeks poklicne etike psihologov in pravilnik o psihodiagnostičnih sredstvih. O kršitvah določil obeh omenjenih predpisov poročata ČR predvsem obe stalni komisiji DPS.

 

Odnosi z javnostmi (PR)

Društvo komunicira z različnimi javnostmi in s tem sporoča naše aktivnosti, strokovna stališča glede družbenih vprašanj ter izobražuje nepsihologe o psiholoških vsebinah.

PR koordinira Vita Poštuvan.

 

Nacionalni odbor za podeljevanje certifikata Europsy

Odbor določa kriterije in postopke pridobivanja certifikata. Obravnava vloge za podelitev certifikata ter odloča, ali prosilec izpolnjuje kriterije za podelitev certifikata. Je tudi posvetovalno telo v zvezi z usposabljanjem psihologov in priznavanjem njihove strokovne kvalificiranosti.

Predsednica Nacionalnega odbora za podeljevanje certifikata Europsy je dr. Anja Podlesek.

 

Pisarna DPS

Skrbi za izvajanje administrativnih, računovodskih ali drugih podobnih del. Kontaktne ure so vsak torek, od 17.00 do 19:00.

Tajništo vodi Milena Novak.

 


3. Vizija

Vizija članov DPS je aktivno povezovanje in sodelovanje psihologov z namenom uveljavljanja stroke in kompetenc psihologov, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje, usposabljanje in informiranje psihologov.