Pogosta vprašanja in etične dileme

Primer 1: Možna ravnanja psihologa ob neprimerni uporabi testov

 

Kaj storiti, ko veš, da neko podjetje psihološke teste izvaja na neprimeren način (npr. PIE izvajajo  brez kartončka z opisi besed, po testiranju testiranci teste jemljejo s seboj na kavo, medtem ko čakajo na razgovor…)?

 

ODGOVOR:

Takšno ravnanje podjetja ali kolegov je nestrokovno in neetično: gre za kršenje Kodeksa poklicne etike psihologov (členi 33, 35, 36, 37, 39 2.odstavek, 40), Mednarodnih smernic za uporabo testov (predvsem člen 2.5.5: »izvesti test v primernih nadzorovanih razmerah« in 2.5.7. »striktno upoštevali navodila iz priročnika…«), kršenje zaupnosti psiholoških gradiv in izjave Centra za psihodiagnostična sredstva, ki jo je podpisala odgovorna oseba podjetja in psiholog (če gre za PIE ali druge teste, ki jih izdaja Center).

Bolj konkretno tudi obstajajo možnosti, vendar bi bilo potrebno vedeti in razkriti ime psihologa in podjetja:

  1. Na kršenje opozoriti psihologa in odgovornega v podjetju.
  2. Prijava psihologa KEV, ki lahko napiše uradno mnenje/odgovor in ga kolegica lahko pokaže v podjetju oz. psihologu ali ga pošlje KEV (?).
  3. Prijava na Center za psihodiagnostična sredstva (npr. za PIE), kjer pošljejo dopis v podjetje in psihologu o kršenju dogovorov ter možnih posledicah.   

ZAKLJUČEK:

Prosimo vse kolege, da obveščajo KEV o podobnih primerih.

Primer 2: Pogodbeno psihološko testiranje

 

Mlada psihologinja se je dogovorila za pogodbeno (1) testiranje v sklopu selekcije kandidatov za sprejem na delo (2). Z naročnikom je podpisala pogodbo, kjer sta se dogovorila o vsebini dela, rokih in plačilu. O strokovnih, etičnih ali uveljavljenih zakonskih določilih*, povezanih s psihološkim delom, se nista pisno dogovorila; kar je običajno, saj naročnik predpostavlja, da psiholog z diplomo to pozna in upošteva. 

Psihologinja je kupila teste in uspešno opravila delo. To je počela vrsto let, dokler se ni zaposlila za nedoločen čas in se odločila, da ne bo več pogodbeno testirala. (3)

Psihologinja sprašuje, kaj naj naredi s testi. Jih lahko uniči?

 

ODGOVOR:

Odgovor je možen le ob celovitem poznavanju situacije. Manjkajo npr. podatki, ali je psihologinja prijavila zbirko osebnih podatkov, ki jih je s temi testiranji pridobila; kako se je dogovorila z udeleženci testiranj, naročnikom, … Odgovorov je zato več in najbolje je, da začnemo tako, da  opišemo, kaj vse mora psiholog, ki pogodbeno testira, narediti, da bo njegovo delo v skladu z zakoni in strokovno-etičnimi standardi, potem pa boste lahko odgovor na to in vsa podobna vprašanja (glejte opombe 1, 2, 3) našli sami.

  • Psiholog najprej sklene dogovor z naročnikom, ki mora po ISO 10667-2 (poglavje 3: postopek dogovora, še posebno člen 3.1, 3.2, 3.3), Kodeksu poklicne etike psihologov (čl. 44, etični kodeks.pdf), Mednarodnih smernicah za uporabo testov ITC (čl. 1.1.3 in dodatek A, https://www.intestcom.org/page/5) vsebovati komu bodo osebni podatki (poročilo, psihološko mnenje) posredovano, kdo bo odgovoren za varovanje osebnih podatkov pri naročniku, kdo je odgovoren za varovanje osebnih podatkov pri izvajalcu (to je v našem primeru psihologinja), …

1. naziv zbirke osebnih podatkov;

2. podatke o upravljavcu osebnih podatkov (za fizično osebo: osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko);

4. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;

5. vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov;

6. namen obdelave;

9. uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov;

10. dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravno podlago iznosa;

11. splošen opis zavarovanja osebnih podatkov;

12. podatke o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig;

13. podatke o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona (za fizično osebo: osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko).

Prav tako je psiholog, kot upravljavec osebnih podatkov, Državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov posredovati morebitne spremembe podatkov najkasneje v osmih dneh od dneva spremembe. V primeru, da tega ne stori, je zanj (če gre za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost) po 12. točki 91. člena tega zakona predvidena globa v višini od 4.170 do 12.510 eurov.

Psiholog mora imeti določen tudi rok hrambe osebnih podatkov (člen 26), kamor pa spadajo poleg psihološkega mnenja, poročila tudi izpolnjeni psihološki testi/vprašalniki, bodisi v papirni ali elektronski obliki.

  • Pred testiranjem mora udeleženec testiranja (ali njegov/njen zakoniti zastopnik) osebno privoliti v testiranje oz. zbiranje osebnih podatkov,  praviloma pisno (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 13. člen). Ob tem udeleženca testiranj seznanimo, kdo in kako bo ravnal z njegovimi osebnimi podatki.  
  • Pri prvem nakupu testov podpišete izjavo (dogovorjena za vse založnike v Sloveniji na Komisiji za psihodiagnostična sredstva pri Društvu psihologov Slovenije, zapisnik junij 1995), kjer zagotovite, da boste s testi ravnali v skladu z etičnim kodeksom (členi od 35 do 41) in ITC mednarodnimi smernicami za uporabo testov (členi pod 1.4). To velja tako za uporabnika testov kot plačnika testov, ki ga o tem mora obvestiti uporabnik-psiholog (v našem primeru je to ista oseba).
  • Testno gradivo je zaupno gradivo, tudi če še ni uporabljeno (kodeks, člen 35). Zato mora biti spravljeno tako, da ne pride v roke nekomu, ki nima kompetenc za njegovo uporabo (npr. v našem primeru ne-psihologu, kadrovskemu delavcu, družinskim članom, tudi drugim psihologom, ki za njegovo uporabo niso usposobljeni; če psiholog prepusti to drugemu psihologu, glede na izjavo, ki jo je podpisal pri nakupu, je še vedno odgovoren on). Po kodeksu in mednarodnih smernicah (členi 2.9) je psiholog odgovoren tudi za pregled testov, njegovo posodabljanje, uničevanje ipd.
  • Ob zaključku dejavnosti: Psiholog lahko po Zakonu o varstvu osebnih podatkov podatke hrani le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če ni na podlagi zakona, kako drugače določeno (npr. za pomembno arhivsko gradivo).  Podobno velja, če upravljalec ne posluje več:  psiholog, ki preneha z vodenjem posamezne zbirke osebnih podatkov, je dolžan sporočiti nadzornemu organu najpozneje v osmih dneh po prenehanju vodenja posamezne zbirke osebnih podatkov, katero zbirko osebnih podatkov je prenehal voditi ter kaj je storil z osebnimi podatki iz te zbirke (ali jih je zbrisal, uničil, blokiral, anonimiziral ali predal drugemu upravljavcu). Za to obstaja poseben obrazec.

Glede posameznih psihodiagnostičnih sredstev, ki so še uporabne, pa se lahko sklicujemo na Kodeks poklicne etike DPS, ki poudarja v 35. členu, da je psihološki dosje del varovanega psihološkega arhiva (ta lahko vsebuje tudi psihodiagnostična sredstva). Komentarji k predzadnjemu kodeksu učijo, da so vsa ta gradiva zaupne narave in da mora tudi organizacija, ki se ukvarja s psihološko dejavnostjo, zagotoviti varen arhiv ter voditi evidenco testov. Ob ukinitvi psihološke dejavnosti mora psiholog narediti zapisnik še neuporabljenih psihodiagnostičnih sredstev in to sporočiti Komisiji za psihodiagnostična sredstva pri Društvu psihologov Slovenije.     

 

Druge okoliščine. Nekatere od njih zahtevajo nekoliko prirejen odgovor:

(1) Pogodbeno (ali kot brezposelna ali kot zaposlena), s.p., izven svojega dela vendar z vednostjo nadrejenega (npr. dogovor s sosednjo šolo) …

(2) testiranja na sosednji šoli (nadarjeni, vstop v šolo…), kategorizacija za komisijo, svetovanje trenerju za delo s športniki, razvoj kadrov …

(3) Ali zaprla s.p., ali nehala delati na šoli, se upokojila …

* Pod to razumemo določila poklicnega kodeksa, mednarodnih ITC smernic za uporabo testov, ISO standarda o psihološkem testiranju, zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, zakona o varstvu osebnih podatkih ipd.