Sekcije in komisije

Komisija za etična vprašanja

Etična komisija skrbi za etični kodeks psihologov, sledi novostim na področju etike in jih prenaša v naše okolje, izobražuje in nudi podporo posameznikom v zvezi z etičnimi vprašanji, ki se nanašajo na delo psihologa ter daje mnenja v posameznih primerih, ki se nanašajo na etičnost ravnanja psihologov v praksi.

 

Komisija za psihodiagnostična sredstva

Poslanstvo KPDS je zagotoviti psihologom - članom DPS in tudi nečlanom ter širši javnosti informacije o psihodiagnostičnih sredstvih in njihovi uporabi. 

 

Sekcija psihologov v socialnem varstvu

Sekcija psihologov v socialnem varstvu po večini združuje psihologe, ki so zaposleni v Centrih za socialno delo. Člani/ce se srečujejo večkrat letno, obravnavajo teme, vezane na vsakdanje strokovno delo, pripravljajo različne strokovne podlage v pomoč delu psihologov in aktivno sodelujejo v vseh telesih Društva psihologov. Sekcija pogosto intenzivno sodeluje v različnih aktivnostih razvoja dejavnosti socialnega varstva v Sloveniji.

 

Sekcija za psihologija dela in organizacije

Sekcija za psihologijo dela združuje psihologe, ki delujemo na področju ravnanja z ljudmi pri delu – psihologi iz kadrovskih oddelkov podjetij in javnih organizacij, Zavoda za zaposlovanje, svetovalnih in izobraževalnih podjetij, psihologi coachi in psihologi raziskovalci psihologije dela.   

 

Sekcija za psihologija športa

V Sekcijo za psihologijo športa pri DPS se vključujemo strokovnjaki, ki delamo na področju psihološke priprave športnikov. Namen Sekcije je slovenskim športnikom in trenerjem predstaviti in izvajati psihološko pripravo na kvaliteten in strokoven način. 

 

Sekcija psihologov v vzgoji in izobraževanju

Člani sekcije so psihologi, ki so zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodih. Organiziramo več strokovnih srečanj letno. Namen delovanja sekcije je podpirati strokovno identiteto psihologov - praktikov v VIZ, obravnavati aktualne strokovne vsebine s področja šolstva, se aktivno vključevati v različne aktivnosti DPS ter odzivati na širša družbena dogajanja. 

 

Sekcija za medicino dela, prometa in športa

Sekcija za medicino dela, prometa in športa vključuje posameznike, ki delujejo na področju zdravstvenega varstva zaposlenih, udeležencev v prometu in športnikov. Psihologi s tega področja sodelujemo denimo pri zdravstvenih ocenah in analizi delovnih mest. Namen sekcije je nudenje strokovne opore in izmenjava informacij. 

 

Sekcija za psihoterapijo in psihološko svetovanje

V sekcijo se združujejo psihologi, ki so dejavni na področju psihoterapije in/ali psihološkega svetovanja.

Komisija za priznanja

Komisija za priznanja in nagrade DPS spremlja dejavnost članov Društva in pripravlja predloge priznanj/nagrad za najbolj zaslužne, ki so prispevali k razvoju psihološke znanosti in stroke, k uveljavljanju psihologije v družbi ali so bili aktivni v delu Društva. Glede na to, da je od zadnje podelitve priznanj in nagrad preteklo že veliko časa, komisija pripravlja predlog novega pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad, z natančneje določenimi merili za posamezne vrste priznanj.

Nacionalni odbor za podeljevanje certifikata Europsy

Odbor (NAC) določa kriterije in postopke pridobivanja certifikata. Obravnava vloge za podelitev certifikata ter odloča, ali prosilec izpolnjuje kriterije za podelitev certifikata. Je tudi posvetovalno telo v zvezi z usposabljanjem psihologov in priznavanjem njihove strokovne kvalificiranosti.

Častno razsodišče pri DPS

Častno razsodišče je tričlanski organ DPS, katerega naloga je obravnava vedenja članov, ki je v nasprotju s strokovnimi spoznanji, etičnim kodeksom in statutom DPS. V letu 2011 smo se člani lotili naloge izdelave osnutka pravilnika o delu Častnega razsodišča.